Πολιτική Ποιότητας

Η ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ με πολυετή εμπειρία στον χώρο της κατάρτισης και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων  διασφαλίζει  στους εκπαιδευόμενους  υψηλή ποιότητα υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στόχος της εταιρείας είναι η τήρηση μίας ποιοτικής , διαρκώς βελτιούμενης  πολιτικής ποιότητας με επίκεντρο τους εκπαιδευόμενους  μέσα από την συνεχή και άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους. Αυτό  διασφαλίζεται με την έγκαιρη ενημέρωση τους  για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η εταιρία με την υλοποίηση της εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο με προηγμένη υλικοτεχνική υποδομή και υψηλής κατάρτισης εκπαιδευτές που επιλέγονται μέσα από ένα αυστηρό εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης.

Στόχος της εταιρίας είναι ο συνεχής έλεγχος των προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα πριν κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση τους.  Έτσι διασφαλίζεται ότι το τελικό αποτέλεσμα  ανταποκρίνεται στις προσδοκίες  του κάθε εκπαιδευόμενου.

Για την διασφάλιση των στόχων της, φροντίζει για:

  • την πλήρη και αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Τη διατήρηση υψηλής βαθμολογίας ικανοποίησης των εκπαιδευομένων
  • Την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής εκπαιδευτών
  • την συμμόρφωση  της εταιρίας με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία.
  • την άριστη κατάσταση του  εξοπλισμού και των  εγκαταστάσεων  της.
  • τη μείωση του ανθρώπινου  λάθους και  την έγκαιρη εξυπηρέτηση των εκπαιδευόμενων.
  • τον έλεγχο όλων των παραπάνω καθώς και τον καθορισμό μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος ποιότητας της.
  • Τον καθορισμό και τη διαχείριση των κινδύνων που μπορούν να αποτελέσουν απειλή για τη λειτουργία του κέντρου.

Η ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προς την κατεύθυνση αυτή έχει αναπτύξει και εφαρμόζει  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001/ 2015.

Πολιτική ασφάλειας

Δείτε τη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Designed & Developed by FNK