ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RE.CO.RD.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RE.CO.RD

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΓΕΝΙΚΑ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ RE.CO.RD

Το έργο στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που προκύπτει από τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την τουριστική χρήση των παράκτιων περιοχών και την παρουσία απορριμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργή συμμετοχή του πληθυσμού.

Στόχος του έργου είναι επίσης η προώθηση ενός μοντέλου αειφόρου χρήσης των ακτών μέσω κοινών στρατηγικών αειφόρου διαχείρισης απορριμμάτων με στόχευση τη μετατροπή των ακτών (λουομένων) ως περιοχών περιβαλλοντικής προστασίας ικανών να συνεισφέρουν στην προστασία και ενίσχυση των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα έχουν διάρκεια 40 ωρών, ενώ θα περιλαμβάνουν και πρακτική κατάρτιση 120 ωρών για 10 συμμετέχοντες.

Στόχος των εκπαιδευτικών δράσεων είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των απασχολούμενων στους φορείς και τις επιχειρήσεις, για την εφαρμογή καινοτόμων και βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές, ώστε όχι μόνο να βοηθηθούν στην μελλοντική εργασία τους και να αποτελέσουν πρότυπα βιώσιμης διαχείρισης.

Στους καταρτιζόμενους θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης της εκπαιδευτικής δράσης, στην οποία θα εξειδικεύονται οι αριθμοί των ωρών και οι ενότητες εκπαίδευσης.

Υποβολή Αιτήσεων

Κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλει την συνημμένη αίτηση, η οποία πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 20/11/2020 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία επιλογής των καταρτιζομένων με σαφή κριτήρια επιλογής, στηρίζεται στον προσδιορισμό των προϋποθέσεων συμμετοχής που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι και στην οριοθέτηση των χαρακτηριστικών που εξυπηρετούν τους στόχους του προγράμματος, σύμφωνα με την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την έγκριση ανάθεσης του έργου στην Ιόνιος Εκπαιδευτική, με ευθύνη του Διευθυντή του Κ.Ε.Κ., θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Επιλογής των Καταρτιζομένων (Ε.Ε.Κ.). Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν ο Διευθυντής του Κ.Ε.Κ., ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος Έργου και τα 2 Στελέχη της Ομάδας Έργου.

Με ευθύνη και τον έλεγχο της ΕΕΚ θα πραγματοποιηθεί η επιλογή των καταρτιζομένων. Τα κριτήρια για την επιλογή των καταρτιζομένων καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών θα προκύψουν μέσα από το δελτίο αξιολόγησης υποψήφιων καταρτιζομένων που θα τηρηθεί μηχανογραφικά.

  1. Εφόσον οι υποψήφιοι ξεπεράσουν τον αριθμό των διατιθέμενων θέσεων κατάρτισης, η διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης θα γίνει για όλους τους υποψηφίους.
  2. Μετά το πέρας της διαδικασίας προσωπικών συνεντεύξεων θα συμπληρωθεί και θα οριστικοποιηθεί η βαθμολογία των υποψηφίων.
  3. Με βάση την τελική κατάταξη, όπως προκύπτει από τη βαθμολογία των υποψηφίων, θα γίνει η οριστική επιλογή των καταρτιζομένων, καθώς και των αναπληρωματικών.
  4. Θα συντάξει πρακτικό επιλογής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν με βάση την επαγγελματική εμπειρία τους, και την εκπαίδευση τους, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα βαθμολογίας (μέγιστη βαθμολογία: 100):

ΚΡΙΤΗΡΙΑΒΑΘΜΟΙ
Απασχόληση 
Ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις, σε φορείς και επιχειρήσεις διαχείρισης ακτών και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και οι οποίες βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές60
Ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις, σε φορείς οι οποίες βρίσκονται εκτός παράκτιων περιοχών.30
Ενδιαφερόμενοι χωρίς συναφή εργασία/ ενδιαφέρον για τον τομέα.10
Εκπαίδευση 
Συναφές πτυχίο (Τουρισμός – Περιβάλλον – Βιολογία – Γεωπονία)40
Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ30
Λύκειο – ΙΕΚ20
Δημοτικό10
Σύνολο100

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα δημοσιευθούν και θα κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας και στον ανάδοχο.. Οι επιλεγέντες του προγράμματος θα χρειαστεί να προσκομίσουν στον ανάδοχο τα παρακάτω:

  • Αντίγραφο Ταυτότητας
  • Βεβαίωση Εργοδότη η Αντίγραφο Δραστηριότητας Επιχείρησης
  • Τίτλο Σπουδών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλεχθούν θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR/ Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση ή πληροφορίες, αποστέλλεται σχετικό ερώτημα στα παρακάτω τηλέφωνα ή/ και e-mail:

Δήμος Λευκάδας: Τηλ. 2645360504, email: v.politis@lefkada.gov.gr    

Ιόνιος Εκπαιδευτική: Τηλ. 2645025852, email: ionioslefkas@gmail.com

Συνημμένα

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή των στοιχείων σας στο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν εμπιστευτικά και δεν θα προωθηθούν σε τρίτους.

Designed & Developed by FNK